Lekarz specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, absolwent I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W naszym Zespole konsultuje pacjentów psychiatrycznie i seksuologicznie, kwalifikuje do terapii, decyduje o leczeniu farmakologicznym, orzeka o czasowej niezdolności do pracy (ZUS-ZLA-L4), jak również udziela porad terapeutycznych i kontrolnych z zakresu psychiatrii przed, w trakcie i po zakończeniu terapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinikach Psychiatrycznych Uniwersytetów Medycznych w Poznaniu i Warszawie, w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, w Wojewódzkich Szpitalach dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradni Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich, Poradniach Odwykowych, Oddziałach Sądowych, Dziennych i Całodobowych początkowo pod merytorycznym nadzorem znanych Profesorów Psychiatrii, Seksuologii i doświadczonych specjalistów w tych dziedzinach, a później już sam, jako specjalista.

Ma również doświadczenia w pracy w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Domach Pomocy Społecznej, z Pacjentami w warunkach pozbawienia wolności – Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych.

Ma duże doświadczenie w opiniowaniu jako Biegły Sadowy z zakresu psychiatrii przy Sadzie Okręgowym, jako specjalista-konsultant ZUS ds orzekania o czasowej/trwałej niezdolności do pracy, nabycia/utraty uprawnień do świadczeń rentowych, kontrolował prawidłowość wystawiania druków L-4 przez innych lekarzy-psychiatrów, jako współorzekający w sprawach wydawania/przedłużenia zezwoleń na posiadanie broni.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z Pacjentami z zaburzeniami nastroju, psychozami, nerwicami, Pacjentami uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Mimo zdobycia tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii po zdaniu egzaminów Państwowych przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, nadal nieustannie się szkoli, podnosi swoje kwalifikacje oraz zdobywa nowe umiejętności, uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach i zjazdach naukowych organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie oraz Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, których jest członkiem. Nieustannie dąży do rozwoju i obecnie ukończył kolejną specjalizację lekarską – seksuologię (Państwowy Egzamin Specjalizacyjny zdany z wyróżnieniem).

Zawodowo interesuje się szeroko pojętym opiniowaniem psychiatrycznym – zarówno na potrzeby Organów Wymiaru Sprawiedliwości jak i orzecznictwem rentowym oraz psychofarmakologią, leczeniem zaburzeń nastroju, zaburzeń psychotycznych, seksualnych, otępiennych, zaburzeń lękowych i snu.

Posiada uprawnienia:

  • wypisywanie recept na leki (w tym refundowane dla osób posiadających prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych NFZ potwierdzone stosownym dokumentem np. ZUS RMUA wydane przez pracodawcę, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy)

wystawianie zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4)

wystawianie zaświadczeń lekarskich  (posiadanie broni, zdolność do pracy w szczególnym charakterze)

  • wystawianie wniosków do ZUS (rentowych), oraz wniosków wymaganych przy orzeczeniach o niepełnosprawności.
dr Jarosław Lenartowicz
Date

29 kwietnia 2015