Druki do pobrania

Recepta – duży druk – pobierz druk

Recepta – mały druk – pobierz druk

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej – pobierz formularz

Jednorazowe upoważnienie do odbioru wyników badań osoby dorosłej – pobierz formularz

Jednorazowe upoważnienie do odbioru wyników badań dziecka – pobierz formularz

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych – RODO – osoba dorosła – pobierz formularz

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych – RODO – dziecko – pobierz formularz

Informacje podstawowe

 • Zapisy do Poradni i odwoływanie wizyt

  Zapisy do poradni i odwoływanie wizyt.

  Aby korzystać ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w rejestracji Poradni należy
  osobiście złożyć Deklaracje wyboru świadczeniodawcy/lekarza/pielęgniarki/położnej.
  Należy mieć również przy sobie dokument tożsamości w celu weryfikacji danych oraz potwierdzenia ubezpieczenia.

  Zapisy na wizyty do lekarza POZ odbywają się od poniedziałku do piątku:
  – od godziny 7:30 (osobiście),
  – od godziny 8:00 (telefonicznie),
  – do godziny 10:00 przyjmowane są zgłoszenia na wizyty domowe.
  Świadczenia realizowane są w dniu zgłoszenia.

  Zapisy do lekarzy rodzinnych na „wizyty planowe” przyjmujemy na początku każdego tygodnia i dotyczą świadczeń realizowanych w tygodniu następnym. W okresie wakacji oraz ferii zimowych nie prowadzimy zapisów na „wizyty planowe”.

  Zapisy na porady komercyjne odbywają się na bieżąco w godzinach pracy rejestracji.

  W przypadku gdy Pacjent nie może stawić się na umówioną wizytę zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym pracownika rejestracji.

 • Potwierdzenie prawa do świadczeń

  Potwierdzenie prawa do świadczeń.

  Każdy Pacjent korzystający ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych (wizyty w ramach NFZ, recepty na leki refundowane) zobowiązany jest przed każdą wizytą potwierdzić swoje ubezpieczenie. W tym celu konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości z numerem pesel (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

 • Dokumentacja medyczna

  Dokumentacja medyczna.

  Dokumentacja medyczna zostaje udostępniona pacjentowi na podstawie złożonego wniosku w rejestracji Poradni. Kopia dokumentacji medycznej (oryginał pozostaje w archiwum CM IPS) może zostać:
  – odebrana osobiście,
  – odebrana przez osobę posiadającą potwierdzone upoważnienie od zainteresowanego Pacjenta,
  – przesłana na wskazany przez pacjenta adres.

  Pierwsza kopia dokumentacji medycznej jest darmowa. Przy następnym udostępnieniu tych samych dokumentów pobieramy opłatę w wysokości 30 gr za stronę.
  Wysłanie dokumentacji listem poleconym – 10 zł.

  Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej pobierz formularz

 • Ochrona danych osobowych pacjentów

  Ochrona danych osobowych pacjentów

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW
  CENTRUM MEDYCZNEGO IPS przy ul. Korzona 111
  i CENTRUM MEDYCZNEGO IPS PORADNIE SPECJALISTYCZNE przy ul. Borzymowskiej 30

  25 maja 2018 r. w życie weszły nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych znane pod skrótem „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument ten ujednolica przetwarzanie danych osobowych w całej Unii Europejskiej, a także zobowiązuje podmioty przetwarzające dane osobowe do zmiany sposobu informowania o tym, jak te dane są przetwarzane. W związku z tym, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

  Administrator Danych Osobowych:
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Psychosomatyczny Sp. z o.o. 02-822 Warszawa ul. Poleczki 40a (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  – mailowo: ips@ips.pl
  – korespondencyjnie na adres: Instytut Psychosomatyczny Sp. z o.o. 02-822 Warszawa ul. Poleczki 40a

  Inspektor Ochrony Danych:
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
  – korespondencyjnie na adres: Administratora Danych lub przez e-mail: IOD@pcat.pl

  Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
  • objąć Cię umową opieki medycznej,
  • dostarczyć Ci usługi niemedyczne,
  • dokonać rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  • obsłużyć reklamacje, jeśli wpłyną,
  • przekazać materiały promujące produkty i usługi własne administratora danych,
  • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa,
  • zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny kliniki).

  Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:
  • umowa objęcia opieką medyczną,
  • umowa na świadczenie usług niemedycznych,
  • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
  • przepisy prawa.

  Informacje dotyczące profilowania:
  Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.
  Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność Administratora Danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych.

  Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: numer pacjenta, imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www.

  Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
  Dane, które przetwarzamy na podstawie umowy opieki medycznej w celu świadczenia usług medycznych i niemedycznych, będziemy przechowywać przez czas określony przez umowę opieki medycznej, przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach Administratora Danych (marketing w tym profilowanie) do czasu wniesienia sprzeciwu.

  Odbiorcy Twoich danych osobowych:
  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
  • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora Danych,
  • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
  • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

  Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako, że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uza-sadnionego interesu,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu Administratorowi Danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego Administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych.
  • Prawo wniesienia skargi do organu – Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Obowiązek podania danych:
  Otrzymanie danych osobowych było podyktowane warunkiem objęcia umową opieki medycznej oraz wymogiem ustawowym.

 • Badania laboratoryjne

  Badania laboratoryjne

  Punkt pobrań badań laboratoryjnych czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 10:00.

  Wyniki podstawowych badań dostępne są do odbioru następnego dnia roboczego od godziny 12:00, w przypadku specjalistycznych badań i posiewów czas oczekiwania na wynik ulega wydłużeniu (informacja w rejestracji).

  Wyniki badań wydawane są jedynie za okazaniem dokumentu tożsamości:
  – osobom, których badanie dotyczyło,
  – opiekunom prawnym dzieci,
  – osobom trzecim, upoważnionym na podstawie oświadczenia RODO pobierz formularz; lub upoważnionym jednorazowo do odbioru wyników badań pobierz formularz.

 • Badania diagnostyczne

  Badania diagnostyczne.

  Badanie EKG wykonywane jest na miejscu od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 18:00 (wymagane skierowanie od lekarza POZ).

  Badania RTG i USG dla Pacjentów posiadających skierowanie od lekarza POZ wykonywane są w:

  CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-SPECJALISTYCZNYM
  Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Praga – Północ
  ul. Borysa Sawinkowa 5a
  03-476 Warszawa
  Rejestracja
  tel.
  22 619-34-81 wew. 2 nastepnie 2
  tel. 22 670-07-49

 • Wykaz badań obowiązujących dla świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Wykaz badań obowiązujących dla świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. 2014 poz. 1440 oraz poz. 1914).

  Badania hematologiczne

  • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,
  • płytki krwi,
  • retykulocyty,
  • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
  • poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).

  Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi

  • sód,
  • potas,
  • wapń całkowity,
  • żelazo,
  • stężenie transferyny,
  • mocznik,
  • kreatynina,
  • glukoza,
  • test obciążenia glukozą,
  • białko całkowite,
  • proteinogram,
  • albumina,
  • białko C-reaktywne (CRP),
  • kwas moczowy,
  • cholesterol całkowity,
  • cholesterol-HDL,
  • cholesterol-LDL,
  • triglicerydy (TG),
  • bilirubina całkowita,
  • bilirubina bezpośrednia,
  • fosfataza alkaliczna (ALP),
  • aminotransferaza asparaginianowa (AST),
  • aminotransferaza alaninowa (ALT),
  • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),
  • amylaza,
  • kinaza kreatynowa (CK),
  • fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
  • czynnik reumatoidalny (RF),
  • miano antystreptolizyn O (ASO),
  • hormon tyreotropowy (TSH),
  • antygen HBs-AgHBs,
  • VDRL
  • FT3
  • FT4
  • PSA

  Badania moczu

  • ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu,
  • ilościowe oznaczanie białka,
  • ilościowe oznaczanie glukozy,
  • ilościowe oznaczanie wapnia,
  • ilościowe oznaczanie amylazy.

  Badania kału

  • badanie ogólne,
  • pasożyty,
  • krew utajona – metodą immunochemiczną.

  Badania układu krzepnięcia

  • wskaźnik protrombinowy (INR),
  • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
  • fibrynogen.

  Badania mikrobiologiczne

  • posiew moczu z antybiogramem,
  • posiew wymazu z gardła,
  • ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella.

  Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

  Badania ultrasonograficzne (USG)

  • tarczycy i przytarczyc,
  • ślinianek,
  • nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,
  • brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,
  • obwodowych węzłów chłonnych.

  Spirometria

  Zdjęcia radiologiczne

  • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
  • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej (cały kręgosłup)
  • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej (odcinkowe)
  • zdjęcia kostne – w przypadku kończyn w projekcji AP i bocznej,
  • zdjęcia kostne – w przypadku miednicy w projekcji AP i bocznej,,
  • zdjęcie czaszki,
  • zdjęcie zatok,
  • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

  Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić skierowanie na badania endoskopowe:

   • gastroskopia,
   • kolonoskopia.
 • Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska

  Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska

  Pomoc lekarska w nocy i w dni świąteczne
  W razie nagłego zachorowania – w nocy bądź dni świąteczne – pacjent ubezpieczony w NFZ ma do dyspozycji różne formy pomocy medycznej w zależności od rodzaju i stopnia ciężkości dolegliwości.

  WAŻNE!

  Zawsze, gdy uważamy, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego – 999 lub 112.

  W lżejszych przypadkach można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, gdzie pacjenci otrzymają pomoc w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Placówki te czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

  UWAGA! W przypadku nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie obowiązuje rejonizacja.

  Dyżurujący lekarz udziela porad:
  – w warunkach ambulatoryjnych,
  – w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  – telefonicznie.

  Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
  – nagłego zachorowania;
  – nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  – gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

  Wykaz pobliskich placówek nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej NPL:
  Wykaz pobliskich placówek nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej NPL:
  Szpital Praski Al. Solidarności 67 tel. 22 250 28 01
  SZPZLO ul. Łojewska 6 tel. 22 811 44 30
  SZPZLO Ul. Milenijna 4 tel. 22 519 33 41
  Szpital Dziecięcy ul. Niekłańska 4/24 tel. 22 250 28 01
  Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59 tel. 22 515 25 35

  W przypadku urazu i poważniejszych stanów świadczenia zabezpiecza szpitalny oddział ratunkowy SOR bądź izba przyjęć.

  Wykaz pobliskich szpitalnych oddziałów ratunkowych SOR:
  Szpital Bródnowski ul. Kondratowicza 8 tel. 22 326 56 76
  Dziecięcy Szpital Kliniczny CENTRUM URAZOWE ul. Żwirki i Wigury 63A tel. 22 317 93 16
  Szpital Dziecięcy ul. Niekłańska 4/24 tel. 22 509 84 12
  Szpital Praski Al. Solidarności 67 tel. 22 818 50 61
  Wojskowy Instytut Medyczny CENTRUM URAZOWE ul. Szaserów 128 tel. 261 816 294

  W przypadku problemów stomatologicznych należy zgłosić się do placówki nocnej pomocy stomatologicznej. W dni powszednie dyżury stomatologiczne pełnione są w godzinach od 19:00 do 7:00 dnia następnego. W sobotę, niedzielę i święta – przez 24 godziny na dobę.

  Wykaz placówek nocnej pomocy stomatologicznej w Warszawie:
  NZOZ Prywatna Przychodnia Lekarska ul. Stefana Bryły 6 22 857-48-48
  Warszawskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 76 22 857-30-14
  NZOZ „Centrum Medyczne WUM” ul. Emilii Plater 21 22 112-09-21

Programy profilaktyczne

 • Grypa 65+

  Grypa 65+

  „Grypa 65 +” to program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 raku życia), dla mieszkańców m. st. Warszawy finansowany przez m. st. Warszawę.
  Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w programie. O szczegółowe informacje należy zwracać się lekarzy i pielęgniarek Poradni.
  Przypominamy, że każde szczepienie musi być poprzedzone badaniem lekarskim. W związku z czym prosimy o zapisywanie się na wizyty kwalifikacyjne do lekarzy POZ przed wykonaniem szczepienia.
  Program rusza we wrześniu.

 • HPV 12

  HPV 12

  „HPV 12” to program szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewcząt i chłopców w wieku lat 12, zamieszkałych na terenie m. st. Warszawy.

  Warunki uczestnictwa w programie:

  Z programu „HPV 12” mogą skorzystać dziewczęta i chłopcy w wieku 12 lat (po ukończeniu 12 roku życia, a przed ukończeniem 13 roku życia – jeden rocznik), zamieszkałe na terenie Warszawy. Wiek dziecka dotyczy podania pierwszej dawki szczepionki – druga dawka może zostać podana już po ukończeniu 13. roku życia.

  Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek podawanych w odstępie 6 miesięcy. Obie dawki są finansowane w ramach programu.

  Więcej informacji o wirusie HPV oraz o szczepieniach znajdą Państwo na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/hpv/

  Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu w celu umówienia się na niezbędną konsultację lekarską – wizytę kwalifikacyjną, w celu wykluczenia przeciwwskazań do szczepienia.

Zapytaj nas

Imię i Nazwisko

Adres Email

Wiadomość

Wpisz zawartość obrazka